waldron saw

SAW: Dane Waldron

Waldron (69) has the third best round in the state so far this season.